Припремне предшколске групе

-ДЕЦА УЧЕ ОД НАЧИНА НА КОЈИ ЖИВЕ-
УЗРАСТ:  5,5 – 6година

ДВЕ ПРИПРЕМНЕ ГРУПЕ – једна у ХУМ-у, друга у Г.КОМРЕН-у .
РАДНО ВРЕМЕ: – 4 САТА непосредног рада са децом.- Раде два васпитача.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

 • *Принцип поштовања себе и других.
 • *Принцип ангажованости.
 • *Принцип животности.
 • *Принцип реалистичности.
 • *Принцип доследности.
 • *Принцип оријентације ка комплексности приступа.
 • *Принцип организације учења кроз игру и откриће.
 • *Принцип активности.
 • *Принцип социјалне интеграције.

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИУ МОДЕЛУ Б

 • *Стицање позитивне слике о себи.
 • *Развијање поверења у себе и друге.
 • *Подстицање самосталности ,индивидуалне одговорности и аутентичности израза и деловања.
 • *Развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима.
 • *Развој социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и толерантним вредностима демократски уређеног друштва осетљивог на породичне, културолошке и верске различитости.
 • *Култивисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне комуникације и толеранције.
 • *Развој моторних способности и спретности.
 • *Подстицање креативног изражавања детета.
 • *Припрема деце за наступајуће транзиционе и комплексније периоде живота (припрема и адаптација за полазак у школу и слично).
 • *Развијање свести о значају заштите и очувања природне и друшт.средине.

НАША “ВОДЕЋА”АКТИВНОСТ ЈЕ И Г Р А !!!
СФЕРЕ РАЗВОЈА,ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА

Приказани глобални циљеви у обе припремне групе остварујемо кроз низ спонтаних, слободно одабраних и планираних активности: животно-практичних,говорних,истраживачких, стваралачких,спортских,ликовних,музичких,итд.
ИГРАМО СЕ, ДРУЖИМО, ПОМАЖЕМО,ВОЛИМО,ИСТРАЖУЈЕМО, СТВАРАМО,ЧУВАМО,ПЕВАМО, ……. за полазак у први разред МИ се спремамо!!!!!

Скините овде цео документ